Onderzoek WBTR

Onderzoek naar bekendheid van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Als non-profit organisatie is de Stichting IVBB (Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) werkzaam in het veld van verengingen en koepelorganisaties. In dat kader doen wij onderzoek naar zaken waarvan de uitkomsten van belang zijn voor verenigingen en stichtingen in Nederland. Zo is IVBB, in samenwerking met De Nederlandse Associatie (DNA, vereniging van verenigingen), de initiatiefnemer van het Nationaal Verenigings Onderzoek dat jaarlijks plaatsvindt.

AVG en onderzoek?

Net als andere onderzoeksinstituten en universiteiten mogen wij onder de AVG wetgeving onderzoek doen. Dit staat in paragraaf 50 van de AVG-wetgeving. IVBB doet, als onderzoeksinstituut, op dit moment een statistisch Wet bestuur en toezicht rechtspersonen-onderzoek. Focus ligt op het onderzoeken van de bekendheid van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) bij verenigingen en stichtingen. De wet geldt vanaf 1 juli 2021. Om de bekendheid in kaart te brengen, worden bestuursleden benaderd. Uiteraard volgen wij de geldende wetgeving voor onderzoek en informatievergaring. Wij volgen hiermee de handelwijze die ook wordt toegepast door andere onderzoeksinstituten, universiteiten en overheidsorganen.

Voor de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen werken wij samen met ruim 100 koepelorganisaties van verenigingen en stichtingen om elkaar te helpen. Als collega’s. Op die manier verzamelen wij ook e-mailadressen van verenigingen en stichtingen om deze te kunnen benaderen voor onderzoek(en). Daarmede ook e-mailadressen van uw vereniging of stichting.

Onderaan de e-mail die u heeft ontvangen staat een uitschrijfknop. Als u die gebruikt zult u geen e-mails meer van ons krijgen voor welk onderzoek dan ook. Ook niet voor Nationaal Verenigings Onderzoek. Uw gegevens worden verwijderd.

Wij slaan uw gegevens (uitsluitend uw e-mailadres) dus niet langer op dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij deze verwerken, namelijk het uitnodigen voor deelname aan dit onderzoek. De bewaartermijn welke wij hanteren is 30 dagen.

Voor deelnemers die meedoen en aangeven de resultaten wensen te ontvangen is er een rapport beschikbaar zodra alle resultaten zijn verwerkt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Alles zal vertrouwelijk worden verwerkt, gegevens worden niet commercieel gebruikt en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Hieronder staat meer informatie over de betreffende wetgeving.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

DNA & IVBB
www.denederlandseassociatie.nl
www.ivbb.nl
www.nationaalverenigingsonderzoek.nl

Fout bij verzending reminder van onderzoek

Bij de reminder-mail van ons WBTR-onderzoek is door het betreffende verzendbedrijf een verkeerd deelbestand gebruikt. Daardoor heeft een aantal bestuurders van verenigingen en stichtingen ten onrechte een mailbericht ontvangen. Dit is te wijten aan een menselijke fout, die echter niet had mogen plaatsvinden. Wij bieden alle ontvangers van deze mail oprechte verontschuldigingen aan.

Juist bij een onderzoek is het van belang de hoogste standaarden te hanteren bij selectie van doelgroepen. Des te pijnlijker is het, dat het hier is misgegaan. Wij hebben meteen actie ondernomen om procedures aan te scherpen om herhaling te voorkomen.

Wij betreuren het zeer dat wij ontvangers van het mailbericht hebben lastiggevallen met een bericht dat niet voor hen was bestemd.

Namens het bestuur van IVBB,
Daan Hoogendijk, voorzitter

Wat staat er in de wet (paragraaf 50 AVG-wetgeving)

“De verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, mag enkel worden toegestaan indien de verwerking verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld. In dat geval is er geen andere afzonderlijke rechtsgrond vereist dan die op grond waarvan de verzameling van persoonsgegevens werd toegestaan. Indien de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend, kan in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld en gespecificeerd voor welke taken en doeleinden de verdere verwerking als rechtmatig en verenigbaar met de aanvankelijke doeleinden moet worden beschouwd. De verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, moet als een met de aanvankelijke doeleinden verenigbare rechtmatige verwerking worden beschouwd.

De Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens dient, kan ook als rechtsgrond voor verdere verwerking dienen. Om na te gaan of een doel van verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, moet de verwerkingsverantwoordelijke, nadat hij aan alle voorschriften inzake rechtmatigheid van de oorspronkelijke verwerking heeft voldaan, onder meer rekening houden met: een eventuele koppeling tussen die doeleinden en de doeleinden van de voorgenomen verdere verwerking; het kader waarin de gegevens zijn verzameld; met name de redelijke verwachtingen van de betrokkenen op basis van hun verhouding met de verwerkingsverantwoordelijke 4.5.2016 L 119/9 Publicatieblad van de Europese Unie NL betreffende het verdere gebruik ervan; de aard van de persoonsgegevens; de gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de betrokkenen; en passende waarborgen bij zowel de oorspronkelijke als de voorgenomen verdere verwerkingen.”